info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

ใช้กับท่อรับความดัน สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฎิกูล สำหรับใช้กับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สำหรับใช้กับท่อความดันต่ำท่อเกษตร

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง > สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฎิกูล

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

01) ขนาดทั่วไปของข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง " ท่อน้ำไทย " สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

02) ข้อต่อบาง

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

03) ข้อลดบาง

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

04) ข้องอบาง 45°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

05) ข้องอบาง 90°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

06) สามตาบาง

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

07) สามตาบางลด

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

08) สามตาวาย 45°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

09) สามตาวาย 45 ลด

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

10) สามตาทีวาย 90°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

11) สามตาวาย 90° ลด

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

12) สีตาดับบลิว 90°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

13) สามตาทีวาย 90°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

14) สีตาดับบลิว 90° แหวนยาง

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

15) ถ้วยกันกลิ่น

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

16) ยูแทรฟพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

17) พีแทรฟพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

18) งออากาศ

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

19) ท่อสั้นฝาปิดเกลียว

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

20) พีแทรฟพีวีซีมือ

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

21) งออากาศมือ

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

22) ท่อสั้นฝาปิดเกลียวมือ

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

23) ฝาครอบมือ

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

24) หน้าจานพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

25) สามทาง 90° เชื่อม

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

26) สามตาวาย 45° เชื่อม

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

27) สามตาทีวาย 90° เชือม

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

28) สี่ตาวาย 45° เชื่อม

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

29) สีตาดับบลิว 90°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

30) ท่อสั้นฝาปิดหน้าจาน