info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

01) คุณลักษณะพิเศษ ท่อและ อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง " ท่อน้ำไทย"

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

02) ลักษณะการนำท่อพีวีซีแข็ง "ท่อน้ำไทย"ไปใช้งาน

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

03) ความทนทานต่อสารละลาย เคมีของท่อและอุปกรณ์ข้อ ต่อท่อพีวีซี"ท่อน้ำไทย "

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

04) แผนภูมิการสูญเสียความ ดันน้ำเนื่องจากการไหล ของน้ำ ผ่านท่อพีวีซีแข็ง " ท่อน้ำไทย"

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

05) คุณสมบัติทางกายภาพ และทางกลของท่อและ อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี "ท่อน้ำไทย"

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

06) ผังแสดงการใช้ท่อและ อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซี แข็ง "ท่อน้ำไทย" ระบบท่อรับความดัน

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

07) ผังแสดงการใช้ท่อและ อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซี แข็ง "ท่อน้ำไทย"ระบบท่อ ระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฎิกูล