info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

ท่อ HDPE

ท่อ HDPE

01) คุณลักษณะพิเศษ ท่อเอชดีพีอี "ท่อน้ำไทย"

ท่อ HDPE

02)รายละเอียด ชื่อขนาดและ มิติของท่อ เอชดีพีอี "ท่อน้ำไทย”

ท่อ HDPE

03) คุณสมบัติทางกายภาพ และทางกลของ ท่อเอชดีพีอี "ท่อน้ำไทย"

ท่อ HDPE

04) ลักษณะและประเภทการใช้ งานของ ท่อเอชดีพีอี "ท่อน้ำไทย"