info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

ความรู้เกี่ยวกับท่อต่างๆ ( Vdo Clip ) > ท่อพีวีซีแข็ง

01) ภาษาท่อ คำว่า ท่อพีวีซีแข็ง หรือ ท่อ uPVC กับ ท่อพีวีซี มีความแตกต่างกันอย่างไร

02) คุณลักษณะพิเศษของ ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “ท่อน้ำไทย”

03) การแบ่งแยกประเภทท่อพีวีซีแข็ง

04) ชั้นคุณภาพของท่อพีวีซีแข็ง

05) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับท่อพีวีซีแข็ง

06) ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

07) ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

08) ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานเกษตร

09) ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สีขาว สำหรับใช้ในงานท่อสุขภัณฑ์

10) ท่อกรองพีวีซี