info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

01) เทปพันเกลียว "จอรีเทค"

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

02) กรรไกรตัดท่อ

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

03) เครื่องลบมุมคมท่อพีวีซี

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

04) เครื่องเชื่อมพีวีซี

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

05) ลวดเชื่อมพีวีซี

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

06) เครื่องมือเจาะท่อแยก สำหรับท่อพีวีซี

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

07) น้ำยาประสานท่อชนิด ธรรมดา น้ำยาประสานท่อ พีวีซีแข็ง

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

08) น้ำยาประสานท่อชนิดข้น

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

09) น้ำยาทำความสะอาดท่อ พีวีซีแข็ง "ท่อน้ำไทย"

อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซีแข็ง

10) มาตรฐานปริมาณน้ำยา ประสานท่อพีวีซีที่ใช้ในการ ประกอบต่อท่อและข้อต่อท่อ พีวีซี " ท่อน้ำไทย "