info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

  Link

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

กรมชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กรมโยธาธิการและผังเมือง

การเคหะแห่งชาติ

กรมทางหลวง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ทีโอที จำกัดมหาชน

กรมอนามัย

กรุงเทพมหานครฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ราคาน้ำมัน

มูลนิธิมหาไถ่ เพื่อ พัฒนา คนพิการ