info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

Special Tip ( Vdo Clip ) > uPVC Fittings

01) อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

02) ข้อต่อตรงกับข้อต่อบาง

03) ข้อต่อเกลียวพีวีซี กับ ข้อต่อเกลียวทองเหลือง

04) กล่องพักสายกลม, กล่องพักสายเหลียม และข้อต่อเข้ากล่อง

05) สี่ตาเกษตร และสี่ตาเกษตร ลด

06) เครื่องลบมุมคมท่อพีวีซี

07) น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี

08) น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง

09) การเลือกใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง

10) แหวนยางกับท่อพีวีซี