อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง

01). อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้กับท่อรับความดัน”

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535 มีสีฟ้าและสีเทา เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อรับความดันสูงเพื่อการอุปโภค, บริโภค, ระบบท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและท่อชลประทาน ฯลฯ

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล”

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1410-2540 มีสีฟ้าและสีเทา เหมาะสำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ในอาคารบ้านเรือน ระบบระบายอากาศ ฯลฯ

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้กับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์”

ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีเหลือง เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้กับท่อเกษตร”

ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีเทา เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อเกษตร งานระบบท่อในการเกษตร และระบบท่อที่มีความดันไม่สูงมากนัก

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง“สำหรับใช้กับท่อในงานสุขภัณฑ์”

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535 และ มอก.1410-2540 มีสีขาว เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อรับความดันสูง และท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารบ้านเรือนตามสภาพพื้นที่

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสีขาว “สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์”

ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีขาว เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม