คนพิการคือพลัง ไม่ใช่ภาระสังคม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้าไทย จากัด รับเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” รับรองผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสาหรับท่อน้าดื่ม ทุกขนาด ทุกชั้นคุณภาพ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการรับรองว่าได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน