ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีแนวโน้มถูกทาลายเพิ่มมากขึ้นและจานวน

ประชากรมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อานวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ผลจากการทาลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการ เช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นมลพิษสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดารงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ ปัญหาดังกล่าวพวกเราทุกคนจึงต้องให้ความใส่ใจ และเรา “โรงงาน “ท่อน้าไทย” ผู้ผลิตและจาหน่าย ท่อพีวีซีและผลิตภัณฑ์พีวีซี ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชุมได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้มีการศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิด ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพื่อแก้ปัญหาโดยได้เข้าร่วม “ยกระดับด้วยระบบการทางานสีเขียวตามโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม” โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน, การวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง, การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอยู่อย่างต่อเนื่อง และสิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพความรัก ความศรัทธา ความจริงใจ และความร่วมมือกันของโรงงาน “ท่อน้าไทย” กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมของโลกเราในยุคปัจจุบัน รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561