มอบเงินสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ(แทน)บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มอบเงิน 1,981,100 บาท สนับสนุนสถานพยาบาลของทางราชการ โครงการก่อสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพฯ